Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

Innowacyjność projektu

Innowacyjność będzie się przejawiała w wymiarze problemu. Proponowane opracowanie praktycznego programu wsparte odpowiednią metodyką i modelami nie było dotąd w Polsce realizowane ze względu na nowe zagadnienie jakim jest OZE. Obecnie prowadzony zakres przedsięwzięć edukacyjnych skupia się wyłącznie na charakterystyce OZE, a metody nauczania bazują na odtworzeniu wiadomości bez zaangażowania uczniów w procesy i możliwości jakie stwarzają odnawialne źródła energii. W ramach programu zamierza się stworzyć GRUPY ENERGETYCZNE wsparte grupą nauczycieli oraz specjalistów pochodzących z Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ich zadaniem będzie wypracowanie praktycznego programu wraz z metodyką prowadzenia zajęć oraz modelami praktycznymi.

Innowacyjność programu będzie się przejawiała z uwagi na tematykę oraz sposób przygotowania (zaangażowanie uczniów, nauczycieli i specjalistów). W trakcie opracowywania przewiduje się dyskusje, burze mózgów, recenzje uczniów do zajęć, dedukcję, budowanie modeli praktycznych wraz z plenerowymi tablicami dydaktycznymi. Ponadto przewiduje się jako element programu dla GRUP ENERGETYCZNYCH zajęcia w gospodarstwach w których wykorzystywane są OZE w celu optymalnego poznania problemów. Całość programu podczas testowania będzie wsparta elektroniczną platformą komunikacyjną w celu wymiany spostrzeżeń i uwag na temat praktycznego programu z zakresu OZE.

Wartość dodana innowacji w stosunku do obecnej praktyki: zawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi a szkołami biorącymi udział w projekcie także po zakończeniu realizacji projektu.

Bariery niepozwalające na stosowanie obecnie proponowanego rozwiązania:

 • słaba znajomość tematyki OZE i w konsekwencji brak zainteresowania udziałem,
 • w szkołach brakuje nauczycieli przeszkolonych z zakresu OZE,
 • brak motywacji uczniów do uczestnictwa w zajęciach grup energetycznych odbywających się w czasie poza lekcjami przez tak długi okres czasu.

Realizacja

Do opracowania wstępnej wersji praktycznego programu z zakresu OZE zostanie zaangażowanych 15 uczniów (7 kobiet i 8 mężczyzn) skupionych w tzw. GRUPIE ENERGETYCZNEJ wspartej 2 - ma nauczycielami (którzy przeszli co najmniej jedno szkolenie z zakresu OZE) oraz specjalistami pochodzącymi z WSIiZ w Warszawie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Współpraca wszystkich w.w. osób doprowadzi do stworzenia praktycznego programu z zakresu OZE. Zakłada się, że uczeń, który zrealizuje taki program będzie umiał:

 • określić podstawowe pojęcia dotyczące energii odnawialnej,
 • ocenić wpływ pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i Europy,
 • scharakteryzować rośliny energetyczne,
 • określić koszty związane prowadzeniem plantacji roślin na cele energetyczne,
 • sporządzić kalkulację opłacalności produkcji biomasy,
 • rozróżnić biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe,
 • określić gospodarcze i ekologiczne korzyści z produkcji biopaliw,
 • dobrać kotły / piece do rodzaju spalanej biomasy,
 • wyjaśnić zasadę funkcjonowania biogazowi,
 • scharakteryzować rodzaje elektrowni wodnych oraz źródła energii geotermalnej,
 • scharakteryzować działanie pompy ciepła na przykładzie pompy tłokowej,
 • scharakteryzować zasady działania siłowni wiatrowej,
 • wyjaśnić istotę działania kolektorów słonecznych i korzyści pozyskiwania energii słonecznej,
 • odszukać zapisy w krajowych i europejskich programowych dokumentach strategicznych określające kierunki rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne,
 • zidentyfikować programy i projekty wspierające rozwój inwestycji produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

LudziePodczas tworzenia programu zostaną wykorzystane dyskusje, burze mózgów, dedukcje, budowanie modeli praktycznych wraz z plenerowymi tablicami dydaktycznymi. Ponadto przewiduje się dla GRUPY ENERGETYCZNEJ zajęcia w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Będą to przede wszystkim gospodarstwa, w których uprawiane są rośliny energetyczne następnie przetwarzane na biomasę. Uczniowie zapoznają się z technologią uprawy, zbioru i przechowywania roślin energetycznych. Zapoznają się także ze sposobem przygotowania biomasy oraz technologią wytwarzania finalnych nośników energii (np. zrębki, pelety, estry metylowe, etanol, bioetanol).

Po opracowaniu praktycznego programu z zakresu OZE zostanie przygotowana strategia jego wdrażania. Przewiduje się, że do testowania zostanie zaangażowanych 300 uczniów (w tym 45% kobiet tj. 135 kobiety i 55% mężczyzn tj. 165 mężczyzn) skupionych w tzw. GRUPY ENERGETYCZNE (po 15 uczniów) oraz 40 nauczycieli o rolniczej specjalizacji zawodowej, którzy przeszli co najmniej jedno szkolenie z zakresu OZE (po dwóch na jedną GRUPĘ ENERGETYCZNĄ) w 20 szkołach z 5-ciu województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego.

GRUPY ENERGETYCZNE testujące będą cały czas wspierane przez ekspertów z dziedziny OZE, których reprezentuje Partner projektu oraz naukowców pochodzących z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Każda z testujących GRUP ENERGETYCZNYCH będzie miała możliwość skorzystania z doradztwa ekspertów. Decyzja o czasie skorzystania ze wsparcia ekspertów będzie uzależniona od indywidualnych decyzji poszczególnych GRUP ENERGETYCZNYCH.

Po przetestowaniu programu praktycznego będziemy dążyli do wprowadzenia programu do głównego nurtu polityki oświatowej na poziomie ponadgimnazjalnym w szkołach kształcących w zawodach o profilu rolniczym na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie. W tym celu zostaną zorganizowane dwie konferencje ogólnopolskie, na których zostanie zaprezentowany wypracowany program oraz rozdany w wersji wydrukowanej. Udział w konferencjach weźmie conajmniej 30 szkół z każdego województwa.

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013